Lobby
Lobby

Welkom bij
Hotel V
Frederiksplein

Weteringschans 136

1017 XV Amsterdam

The Netherlands

+31 20 662 3233

stay@hotelv.nl

Much Love. From Amsterdam.

Hotel V Frederiksplein Details 15
LOFT 2

@hotelvamsterdam

On Instagram